Afrikaans Plus

        

*Scroll down for Afrikaans

Achieve better marks in Afrikaans

Afrikaans+ is a learner-friendly guidebook which caters for additional language learners who want to achieve better marks in Afrikaans. This practical guide contains explanations in English and is filled to the brim with examples. It explains tests and exams used for both the DBE and IEB and was written by a panel of educational experts who understand the needs of additional language learners.

This book is completely up to date. The Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) has just been re-issued, blindsiding many a teacher with the changes in Afrikaans grammar rules. While the AWS is seen as the touchstone for Afrikaans language practitioners, it could be a daunting book to use in the classroom. Afrikaans+ was written with the most recent changes to the AWS in mind, and presents these grammar rules in a clear, practical manner.

Every chapter in the book also offers free online support – exercises, answers and examples – which will be kept up to date by the panel.

The book contains six sections:

 1. Comprehension – Begrip: This explains how you should approach a comprehension test, how to look for the answers, and provides tips on how to understand the questions. It also explains how to make summaries. Visual texts, such as cartoons, graphs and maps, are also explained.
 2. Grammar – Taal: This is a step-by-step guide to understanding the “how” and the “why” of Afrikaans grammar. You will be guided with English explanations and Afrikaans examples on things like word order, tenses, adjectives, adverbs, time, numbers, plural and diminutive forms, the negative, active and passive voice, pronouns, participles and abbreviations. There are sections offering basic knowledge to help the struggling learner through the exam. But there are also more advanced sections for the learner who wants to get an A and for the teacher who wants to become familiar with all the changes in the AWS.
 3. Literature – Literatuur: Everything you need to know about prose, drama, short stories and poetry. What is the difference between a metaphor and a simile? Who is the protagonist and who the antagonist? We use simple explanations and good examples of all these and other literature terms.
 4. Oral – Mondeling: The book contains practical pointers on how to prepare for different kinds of oral, such as interviews, prepared speeches, introducing and thanking a speaker, roleplay, how to make a vlog and how to discuss the booklist you have to read for grade 12. Examples of all these are given, and more are provided online.
 5. Vocabulary – Woordeskat: You will always need vocabulary for essays and orals. With the most recent vocabulary on food, technology, life after school, sport and lots more, you will be well prepared.
 6. Written work – Skryfwerk: This section starts with a step-by-step approach to writing: how to choose a topic, how to do your planning, what not to use in an essay and how to end your story. The examples of all the different types of written work (essays, long and short transactional writing) and tips on each, will help you to master each one. Online you will be able to read through more examples.

What sets this book apart?

 • It is in line with the very latest AWS (2017), in contrast to most grammar books based on previous versions of the AWS that are now outdated.
 • Each chapter is backed by free online support that gets updated as changes occur.
 • Each chapter starts with a very basic summary – a lifebuoy to help the struggling learner to pass.
 • Each chapter shows the learner, teacher or parent how the work gets tested in the DBE or IEB system, so that the learner knows how to prepare accordingly.
 • The book contains lists with hundreds of important words, which will help the learner and teacher with vocabulary and spelling. Each Afrikaans word has the English word next to it, making this a one-stop guide for many additional language learners and practitioners.
 • It contains examples of all the written and oral assessments learners may encounter, including examples of modern developments such as blogs and vlogs, and tips on completing these assignments.
 • A QR code dedicated to each chapter takes the learner to frequently-updated online examples, additional guidance and often additional drill work, a large chunk of which is completely free.

How is this book positioned?

There are many Afrikaans study guides available. This one is up to date with the latest Afrikaans grammar rules, according to the latest AWS; it works within the guidelines of both the DBE and the IEB; it contains up-to-date examples, vocabulary lists, and free online help.

About the authors

A large team of authors have worked on this book: Liesbet Gelderblom, Kathie Viljoen, Marieta Nel, Adinda Vermaak, Alet Mihálik and Izak de Vries. Each of them has a teaching background. They teamed up with industry experts to create a unique, learner-centred book.

Order Afrikaans Plus: www.lapa.co.za | 012-4010700


Afrikaans Plus

Kry beter punte in Afrikaans

Afrikaans+ is ’n gebruikersvriendelike studiegids vir leerders wat hul punte in Afrikaans as addisionele taal wil verbeter. Hierdie praktiese gids bevat verduidelikings in Engels en is propvol voorbeelde. Dit verduidelik telkens hoe toetse en eksamens in die staatskole en in die IEB-skole werk, en is deur ’n paneel kundiges geskryf wat die behoeftes van die addisioneletaalleerder verstaan.

Die boek is op datum volgens die heel nuutste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS). Die AWS is onlangs heruitgegee, wat heelwat onderwysers en taalpraktisyns onkant betrap het met splinternuwe taalreëls. Die AWS bly die hoeksteen van die Afrikaanse taal, maar vir talle is dit ’n moeilike teks om in die klaskamer toe te pas. Afrikaans+ is geskryf met die mees onlangs veranderinge aan die AWS in gedagte, en bied hierdie taalreëls op ’n eenvoudige, praktiese wyse aan.

Elke hoofstuk bied ook gratis aanlyn hulp wat bestaan uit oefeninge, antwoorde en voorbeelde. Die aanlyn blaaie sal deur ’n paneel kundiges op datum gehou word.

Die boek bestaan uit ses afdelings:

 1. Comprehension – Begrip: Hierdie afdeling verduidelik hoe jy ’n begripstoets moet aanpak en hoe om na die antwoorde te gaan soek. Dit verskaf ook wenke oor die beste manier om vrae te probeer lees en verstaan. Dit verduidelik ook hoe om opsommings te maak. Visuele tekste, soos spotprente, grafieke en kaarte, word ook verduidelik.
 2. Grammar – Taal: Hierdie afdeling lei jou tree vir tree deur die “hoe” en “waarom” van die Afrikaanse grammatika. Deur middel van Engelse verduidelikings leer jy hoe om woordorde, tydsvorme, byvoeglike naamwoorde, bywoorde, tyd, getalle, meervoude, verkleinwoorde, die negatief, aktiewe en passiewe sinne, voornaamwoorde, lidwoorde en afkortings baas te raak. Daar is afdelings wat aan sukkelende leerders die basiese kennis verskaf oor hoe om die eksamen te probeer deurkom, maar die teks bevat ook meer verwikkelde werk vir die meer gevorderde leerder wat ’n A wil kry en vir daardie onderwyser wat die veranderings in die AWS onder die knie wil kry.
 3. Literature – Literatuur: Alles wat jou moet weet oor prosa, drama, kortverhale en gedigte. Wat is die verskil tussen ’n metafoor en ’n vergelyking? Wie is die protagonis en wie is die antagonis? Die gids verskaf eenvoudige verduidelikings en goeie voorbeelde van al hierdie, en ander, literatuurterme.
 4. Oral – Mondeling: Die boek bevat praktiese idees oor hoe om voor te berei vir die verskillende soorte mondeling, soos onderhoude, voorbereide toesprake, die bekendstelling en bedanking van ’n spreker, rolspel, hoe om ’n vlog te skep en hoe om in graad 12 jou boeklys te bespreek. Voorbeelde van alles word gegee en daar word nog voorbeelde aanlyn verskaf.
 5. Vocabulary – Woordeskat: Jy sal altyd woordeskat nodig hê vir opstelle en vir mondeling. Die gids bied woordeskat, wat op datum is, oor dinge soos kos, tegnologie, die lewe ná skool, sport en heelwat meer. Dit sal jou help om meer voorbereid te voel.
 6. Written work – Skryfwerk: Die afdeling begin deur jou stap vir stap te help om jou skryfwerk aan te pak: Kies ’n onderwerp en beplan; wat om nie in jou opstel te doen nie; en hoe om die opstel behoorlik af te sluit. Daar is voorbeelde van al die verskillende soorte skryfwerk (soos opstelle, asook lang en kort transaksionele tekste), asook wenke oor elkeen, wat jou sal help om dit baas te raak. As jy aanlyn gaan, kan jy nog meer voorbeelde lees.

Wat maak die boek anders?

 • Dit is geskryf volgens die nuutste AWS (2017), anders as die meeste grammatikahandboeke wat nou reeds verouderd is.
 • Elke hoofstuk bied gratis aanlyn hulp wat opgedateer word sodra dit nodig is.
 • Elke hoofstuk begin met ’n baie basiese opsomming – ’n reddingsboei vir die leerder wat sukkel om deur te kom.
 • Elke hoofstuk wys vir die leerder, onderwyser en ouer hoe die werk in staatskole en in IEB-skole getoets word, sodat almal korrek kan voorberei volgens dit wat van hulle verwag word.
 • Die boek bevat lyste met honderde belangrike woorde wat leerders en onderwysers sal help met woordeskat en spelling. Elke Afrikaanse woord het die Engelse een daarnaas, wat hiervan ’n handige eenstophulpmiddel maak vir leerders en taalpraktisyns wat Afrikaans as addisionele taal het.
 • Dit bevat voorbeelde van al die geskrewe en mondelinge assesserings wat die leerder mag teëkom, en dit sluit voorbeelde in van meer moderne ontwikkelings soos vlog en blogs.
 • Elke hoofstuk het ’n QR-kode wat die leerder neem na ’n webruimte waar nog voorbeelde, ekstra hulp en dikwels ook ekstra drilwerk verskaf word. Die ruimte word gereeld opgedateer en groot dele daarvan is heeltemal gratis.

Waar pas die boek in?

Daar is baie Afrikaanse studiegidse. Hierdie een is op datum volgens die heel nuutste AWS, en neem die riglyne van staatskole sowel as die IEB-skole in ag. Die voorbeeldtekste en woordeskatlyste is ook op datum en daar is heelwat gratis aanlyn hulp beskikbaar wat ook gereeld opgedateer word.

Oor die skrywers

’n Groot aantal skrywers het meegewerk aan hierdie boek: Liesbet Gelderblom, Kathie Viljoen, Marieta Nel, Adinda Vermaak, Alet Mihálik en Izak de Vries. Elkeen het klaskamerondervinding. Hulle het met taalkundiges en -praktisyns saamgewerk om hierdie unieke, leerdergesentreerde boek te skep.

Bestel Afrikaans Plus: www.lapa.co.za | 012-4010700