Afrikaans Plus – Lettergrepe – Syllables

Afrikaans Plus – Lettergrepe – Syllables

Oefening 1

Verdeel die woorde in lettergrepe.

 1. gemiddelde
 2. droomwêreld
 3. karnallie
 4. georganiseerde
 5. dissiplineer
 6. akkommodasie
 7. masjien
 8. talentvolle
 9. slangetjie
 10. verrassing

Antwoorde

Oefening 1

 1. ge-mid-del-de
 2. droom-wê-reld
 3. kar-nal-lie
 4. ge-or-ga-ni-seer-de
 5. dis-si-pli-neer
 6. ak-kom-mo-da-sie
 7. mas-jien
 8. ta-lent-vol-le
 9. slan-ge-tjie
 10. ver-ras-sing

 

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.